Oranžová

Oranžová třída

Image
Image
Oranžová třída je třídou speciální - logopedickou, ve které se vzdělávají děti s narušenou komunikační schopností. Věkově jde o třídu smíšenou.
Zařazení dítěte do této třídy se zakládá na doporučení psychologa a logopeda ze Speciálně pedagogického centra, se kterými mateřská škola úzce spolupracuje. Vzhledem k velkým individuálním odlišnostem dětí z Oranžové třídy se jim poskytuje dostatečný prostor i pozornost ze strany pedagogů. Logopedická péče probíhá intenzivně v průběhu každodenního vzdělávání. Náprava řeči se uskutečňuje formou skupinové logopedie, která zahrnuje dechová, artikulační i fonační cvičení. Jedná se o přípravná cvičení pro logopedii individuální, která se děje v logopedické pracovně. Je intenzivně zaměřena na nápravu jednotlivých hlásek řeči, na gramatické aspekty řeči, slovní zásobu a mnoho dalšího. Děti z Oranžové třídy jsou maximálně podněcovány k řečovému projevu, je jim nasloucháno, je jim poskytnutý správný řečový vzor. Pedagogové velmi úzce komunikují s rodiči dětí, společnými silami se tak snaží eliminovat řečovou vadu a maximálně připravovat děti na úspěšný vstup do základní školy. 
Image
Image
Image

Kontakt na Oražovou třídu:

oranzova@msuho.cz

Paní učitelky:

Mgr. Klára Březinová, Mgr. Hana Uherková

Konzultace po předchozí domluvě.

Image
..