Logopedická péče

Logopedická péče

 

1.) Logopedická PREVENTIVNÍ péče v běžných třídách

Tato péče se prolíná celým vzdělávacím programem jednotlivých tříd u všech dětí z celé MŠ. Je také součástí logopedických chvilek a zahrnuje především sluchové hry, gymnastiku a nácvik motoriky mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, napodobení hlásek. Zaměřuje se mimo jiné na rozvoj slovní zásoby, grafomotoriku, rytmizaci slov, říkadel, rozpočítadel, zpěv, rytmizaci známých písniček, vyprávění pohádek podle předlohy i bez, dramatizaci pohádky – hra na divadlo aj. 

Cíl: Procvičování a uvolňování artikulačních orgánů. Zaměření na jemnou a hrubou motoriku, která je velmi důležitá k rozvoji řeči. Práce se správným dýcháním a správným postavením mluvidel. Snaha o výuku zábavnou formou. Využívání logopedických pomůcek: obrázkový materiál, pohádky, básničky a hry podporující v komunikaci. Tato logopedická příprava nemá za úkol napravovat řeč, ale jedná se tzv. logopedickou prevenci. Zajišťují ji všechny paní učitelky v běžných třídách MŠ.

 

2.) Logopedická SPECIÁLNÍ péče

Speciální logopedickou péči zajišťují paní učitelky- logopedky z Oranžové třídy: Mgr. Hana Uherková, Ing. Mgr. Marie Scheichenost, a to na dvou úrovních- v Logopedické třídě (Oranžová třída) a formou zařazení dítěte do tzv. Logopedického klubíčka.

  • Logopedická péče ve speciální Logopedické třídě:

Logopedickou třídu navštěvují děti s těžkými vadami řeči. Zařazení dítěte do speciální třídy předchází logopedické a psychologické vyšetření v SPC, se kterým úzce spolupracujeme. Počet dětí v Logopedické třídě je snížen oproti ostatním třídám, čímž je zajištěn individuálnější přístup a naplnění potřeb každého dítěte. Logopedická péče v této třídě je realizována skupinově (dechová, fonační, artikulační cvičení) a individuálně v logopedické pracovně, která ke třídě náleží. S každým dítětem z Oranžové třídy individuálně pracujeme především na reedukaci špatné výslovnosti hlásek a dále na rozvoji ostatních oblastí řeči (gramatika, syntax, slovní zásoba, jazykový cit...). Zaměřujeme se na rozvoj celé osobnosti dítěte- kromě nápravy řeči intenzivně rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost, pozornost, paměť, myšlení, a to vše hravou formou.

Logopedická třída funguje stejně jako ostatní třídy MŠ, tzn. režim dne je stejný, probíhají zde klasicky výtvarné, pohybové, dramatické, hudební činnosti + navíc oproti ostatním třídám je do režimu dne zařazena speciální logopedická péče.

Rodiče dětí, které navštěvují Logopedickou třídu, se do nápravy řeči svých dětí musí aktivně zapojovat. Pravidelně s dětmi doma trénují výslovnost dle instrukcí logopedek Oranžové třídy v tzv. Logopedickém sešitě.

 

  • Logopedická péče v Logopedickém klubíčku:

Logopedické klubíčko je určeno pro děti ostatních tříd MŠ (kromě třídy Oranžové), primárně však pro nejstarší děti ze Žluté a Zelené třídy. Je určeno pro děti s lehkými řečovými odchylkami ve výslovnosti. Do Logopedického klubíčka jsou děti zařazovány na základě depistáže, která probíhá vždy na začátku nového školního roku- v měsíci září.

Depistáž= kontrola vývoje řeči u všech dětí z MŠ, tzn. od nástupu až po ukončení docházky dítěte do MŠ. Máme tedy přesný přehled o tom, jak se výslovnost u každého dítěte vyvíjí.

Na základě depistáže logopedky zhodnotí vývoj řeči vzhledem k věku dítěte a popřípadě nabídnou rodiči možnost docházení do Logopedického klubíčka.

Logopedické klubíčko probíhá vždy 1x za 14 dní v době odpoledního odpočinku dětí v Logopedické pracovně. Rodiče mají tak zajištěnou plnohodnotnou logopedickou péči a nemusí navštěvovat ambulanci klinického logopeda. Logopedická péče v naší MŠ je na stejné úrovni jako u klinického logopeda. Naše paní učitelky- logopedky mají odpovídající vzdělání k nápravě řeči u dětí.

Rodič dítěte, které dochází do Logopedického klubíčka, se na nápravě výslovnosti svého dítěte musí aktivně zapojovat. Pravidelně s dětmi doma trénují výslovnost dle instrukcí logopedek Oranžové třídy v tzv. Logopedickém sešitě.