Předškolní vzdělávání

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

V naší mateřské škole se povinné předškolní vzdělávání uskutečňuje ve Žluté a Oranžové třídě. Při vzdělávání je  kladen důraz na naplnění individuálních potřeb každého dítěte. S ohledem na věkové složení třídy je u dětí rozvíjena především samostatnost, sebeobslužné dovednosti (obsluha při jídle a manipulace s příborem, oblékání, používání toalety, hygiena), ale také předškolní příprava (úchop psacího náčiní, rozvoj grafomotoriky, školní zralosti a připravenosti). Při práci s dětmi volíme činnosti, které u nich rozvíjí logické myšlení, podněcujeme přirozenou zvídavost dětí a vytváříme pozitivní vztah k dalšímu učení. Všechny tyto činnosti směřujeme k rozvoji dítěte ve všech oblastech a k jeho úspěšnému vstupu do základní školy. Děti v této třídě se častěji účastní mimoškolních aktivit (vystoupení, divadla, naučné exkurze). V posledním ročníku předškolního vzdělávání je to důležité především při rozvoji společenských a kulturních hodnot a norem. Děti se tak mají možnost seznámit se širším okolím města, jeho rytmem a tradicemi. Důležitou součástí rozvoje dítěte a přípravy na školu je spolupráce s rodinou. Pedagogové jsou otevřeni k hledání různých řešení, aby mohli dosáhnout společného cíle.